Skip Navigation

Archive-It

Facebook iconTwitter iconWordpress icon

Digital Islam Across Europe

Archive-It Partner Since: May, 2023

Organization Type: Colleges & Universities

Organization URL: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/   

Description:

Digital Islam Across Europe (DigitIslam) is a multi-country research project analysing how Online Islamic Environments (OIE) shape Muslims' social and religious practices in diverse European contexts. The Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE) funded the project (https://chanse.org/about-chanse/). It involves research teams working across five European countries: the United Kingdom, Poland, Sweden, Spain, and Lithuania.

Data is collected through three main research methods: each country set up a specific Quantitative survey with OIE users; Qualitative interviews are also being utilized as a research method with Producers (Muslim public figures who are active online) and with Users. Finally, the third method is website data and collection analysis.

This consists of a coordinated effort between the five different country teams headed by UK Co-Investigator Prof Gary R Bunt (University of Wales Trinity Saint David - UWTSD) and Postdoctoral Researcher Dr Anna Grasso (UWTSD). The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations' and actors' websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these countries.

Each country team produced a list of relevant Muslim organisations and actors' websites which were either kept as a sole collection (Sweden, Poland and Lithuania) or split up according to topics (United Kingdom and Spain). For the current events collections (European Digital Muslim Responses to the Israel-Hamas Crisis and Qur'an Burning Incidents in Sweden), websites and social media responses were identified by Prof Gary R Bunt and Dr Anna Grasso as well as the Spain, Poland and Lithuania teams.

Page 1 of 1 (17 Total Results)

Sort By:

DigitIslam - Israel-Hamas Crisis Responses Collection

Archived since: Nov, 2023

Description:

This collection is part of the Digital Islam Across Europe project’s archive. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. In the “Israel-Hamas crisis responses” collection we saved most of the website links mentioned in our blog post. We find press releases, articles, sermons and other resources produced by Muslim organisations and media in our different countries regarding this conflict. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Muslim European responses to the ongoing Israel-Hamas crisis. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

DigitIslam - Lithuania General Collection

Archived since: Jun, 2023

Description:

ENGLISH: This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. The aim is to present different facets of Lithuania’s Muslim digital presence. We find websites of the main Muslim (both Tatar Muslims, as well as Muslims of immigrant origins and converts) organisations/NGOs, blogs set up by female converts, and some Muslim minorities such as the Ahmadiyya. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Lithuanian or Eastern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications. LITHUANIAN: Ši kolekcija yra projekto „Digital Islam Across Europe“ archyvo dalis. Vienas iš „DigitIslam“ projekto rezultatų yra skirtas svetainių duomenims ir rinkinių analizei. Tikslas – nustatyti, sukataloguoti ir išanalizuoti šių skirtingų šalių musulmonų organizacijų ir veikėjų svetaines (islamiškas internetines aplinkas arba Online Islamic Environments, OIE). Tikslas yra pateikti skirtingas Lietuvos musulmonų skaitmeninės buvimo puses. Mes atrandame pagrindinių musulmonų (tie, kurie yra tatarų musulmonai, taip pat musulmonai kilmės imigrantai ir atsivertėliai) organizacijų/nvš, moterų atsivertėlių įkurtus tinklaraščius ir kai kuriuos musulmonų mažumas, pvz., Ahmadiyya, tinklalapius. Šis archyvas sudarytas iš pradinio fiksavimo metu surinktų duomenų. Atėjus laikui šis sąrašas bus atnaujintas. Manome, kad šie duomenys gali tapti naudinga priemone tyrėjams ir plačiajai visuomenei, besidomintiems skaitmeniniu islamu visoje Europoje, taip pat tiems, kurie daugiausiai dėmesio skiria islamo ar lyginamosios religijos studijoms Lietuvos ar Rytų Europos kontekste. Be to, šių svetainių analizė bus platesnio projekto rezultatų, pateikiamų ir publikacijų, dalis.

DigitIslam - Poland General Collection

Archived since: Jun, 2023

Description:

ENGLISH: This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. The archive of Polish websites devoted to Islam contains several websites that differ in content and nature. They can be divided into several categories. These are the websites of official religious associations, local centres of Muslim culture (tagged as “mosques” because these centres perform such a fundamental function), associations without official status in Poland (Ahmadiyya, Shia associations, Hizmet), as well as other organisations, including one association created by non-Muslims, but devoted entirely to topics related to Islam and Muslims, as well as informational portals. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Lithuanian or Eastern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications. POLISH: To archiwum jest częścią kolekcji projektu Digital Islam Across Europe. Jednym z rezultatów projektu DigitIslam skupia się na analizie danych i zbieraniu informacji ze stron internetowych. Celem jest zidentyfikowanie, skatalogowanie i zanalizowanie witryn organizacji i podmiotów muzułmańskich (Środowiska Islamu Online lub OIE) z różnych krajów. W archiwum polskich stron internetowych poświęconych islamowi znajdują się witryny internetowe różniące się treścią i charakterem. Można je podzielić na kilka kategorii. Są to strony internetowe oficjalnych związków wyznaniowych, lokalnych ośrodków kultury muzułmańskiej (oznaczonych jako „meczety”, bo ośrodki te fundamentalnie pełnią właśnie taką funkcję), stowarzyszeń niemających w Polsce oficjalnego statusu (Ahmadiyya, stowarzyszenia szyickie, Hizmet), a także innych organizacji , w tym jedno stowarzyszenie utworzone przez niemuzułmanów, ale w całości poświęcone tematyce związanej z islamem i muzułmanami. Do tego zbioru dodać można także portale informacyjne. To archiwum składa się z początkowego przechwycenia. Będziemy aktualizować tę listę w odpowiednim czasie. Wierzymy, że te dane mogą stać się przydatnym narzędziem dla badaczy oraz ogółu społeczeństwa zainteresowanego cyfrowym islamem w Europie, a także tych, którzy skupiają się głównie na badaniach nad islamem lub porównawczą religią w kontekście Polskim lub Europy Wschodniej. Ponadto analiza tych stron będzie częścią szerszego wyniku projektu poprzez prezentacje i publikacje.

DigitIslam - Qur'an Burning Incidents in Sweden Collection

Archived since: Aug, 2023

Description:

This collection is part of the Digital Islam Across Europe project’s archive. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection consists of archived articles and reactions from online organisations and Muslim media platforms both in Sweden and in the other countries involved in the DigitIslam project with regard to the Qur’an burning incidents in Sweden in 2023. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Muslim European and non-European responses to Islamophobia and Qur’an burning incidents in Sweden, Denmark and other countries. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

DigitIslam - Spain General Collection

Archived since: Jun, 2023

Description:

ENGLISH: This collection is part of the Digital Islam Across Europe project’s archive. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection includes a list of websites of the primary Spanish umbrella organizations and federations of Islamic communities. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Spanish or Southern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications. SPANISH: Esta colección es parte del archivo del proyecto “Islam Digital en Europa” (Digital Islam Across Europe). Uno de los resultados del proyecto se centra en la recopilación y análisis de datos de páginas web. El objetivo es identificar, catalogar y analizar las páginas web de organizaciones y actores musulmanes (Entornos Islámicos en Línea o OIL) de estos diferentes países. Esta colección incluye una lista de páginas web de las principales organizaciones paraguas y federaciones de comunidades islámicas en España. Esta colección consiste en una captura inicial e iremos actualizado esta lista. Creemos que estos datos pueden convertirse en una herramienta útil para investigadores y para el público en general interesado en el islam digital en Europa, así como para aquellos principalmente centrados en el estudio del islam o la religión comparada dentro del contexto español o del sur de Europa. Además, el análisis de estas páginas web formará parte de un resultado más amplio del proyecto a través de presentaciones y publicaciones.

DigitIslam - Spain Informational and Educational Online Platforms Collection

Archived since: Jun, 2023

Description:

ENGLISH: This collection is part of the Digital Islam Across Europe project’s archive. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. The Spanish team’s web compilation includes a list of websites and blogs that offer Islamic informational and educational content. The webpages are either exclusively written in Spanish (sometimes in Catalan) or Spanish is one of the language options. Most websites are informational and contain general and specific content on Islamic issues. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Spanish or Southern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications. SPANISH: Esta colección es parte del archivo del proyecto “Islam Digital en Europa” (Digital Islam Across Europe). Uno de los resultados del proyecto se centra en la recopilación y análisis de datos de páginas web. El objetivo es identificar, catalogar y analizar las páginas web de organizaciones y actores musulmanes (Entornos Islámicos en Línea o OIL) de estos diferentes países. La recopilación web del equipo en España incluye una lista de páginas web y blogs que ofrecen contenido informativo y educativo sobre el Islam. Las páginas web están escritas exclusivamente en español (a veces en catalán) o el español es una de las opciones de idioma. La mayoría de los sitios web son informativos y contienen contenido general y específico sobre temas islámicos. Este archivo consiste en una captura inicial. Actualizaremos esta lista en su debido momento. Creemos que estos datos pueden convertirse en una herramienta útil para investigadores y el público en general que estén interesados en el islam digital en Europa, así como para aquellos que se centren principalmente en el estudio del islam o la religión comparada dentro del contexto español o del sur de Europa. Además, el análisis de estos sitios formará parte de un resultado más amplio del proyecto a través de presentaciones y publicaciones.

DigitIslam - Spain Mosques Collection

Archived since: Jun, 2023

Description:

ENGLISH: This collection is part of the Digital Islam Across Europe project’s archive. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection includes a list of local mosques in Spain with an active website or blog. Most of these websites are basic, providing essential information about the mosque and contact details. A few publish updated content with news, details about their activities, photos, or videos. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Spanish or Southern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications. SPANISH: Esta colección es parte del archivo del proyecto “Islam Digital en Europa” (Digital Islam Across Europe). Uno de los resultados del proyecto se centra en la recopilación y análisis de datos de páginas web. El objetivo es identificar, catalogar y analizar las páginas web de organizaciones y actores musulmanes (Entornos Islámicos en Línea o OIL) de estos diferentes países. Esta colección incluye una lista de mezquitas locales en España con una página web o un blog activo. La mayoría de las páginas webs son muy básicas, proporcionando información esencial sobre la mezquita y detalles de contacto. Algunas incluyen contenido actualizado con noticias, detalles sobre sus actividades, fotos o videos. Esta colección consiste en una captura inicial e iremos actualizado esta lista. Creemos que estos datos pueden convertirse en una herramienta útil para investigadores y para el público en general interesado en el islam digital en Europa, así como para aquellos principalmente centrados en el estudio del islam o la religión comparada dentro del contexto español o del sur de Europa. Además, el análisis de estas páginas web formará parte de un resultado más amplio del proyecto a través de presentaciones y publicaciones.

DigitIslam - Spain NGOs and Cultural Associations Collection

Archived since: Jun, 2023

Description:

ENGLISH: This collection is part of the Digital Islam Across Europe project’s archive. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This list centres on the websites of NGOs and cultural organisations with a multicultural (at times Muslim) Hispano-Arabic focus. These websites reflect the active engagement of these associations in social, civil, and academic activism. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Spanish or Southern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications. SPANISH: Esta colección es parte del archivo del proyecto “Islam Digital en Europa” (Digital Islam Across Europe). Uno de los resultados del proyecto se centra en la recopilación y análisis de datos de páginas web. El objetivo es identificar, catalogar y analizar las páginas web de organizaciones y actores musulmanes (Entornos Islámicos en Línea o OIL) de estos diferentes países. Esta lista se centra en las páginas web de ONG y organizaciones culturales con un enfoque multicultural (a veces musulmán) hispano-árabe. Estas páginas web reflejan el compromiso activo de estas asociaciones en el activismo social, civil y académico. Este archivo consiste en una captura inicial. Actualizaremos esta lista en su debido momento. Creemos que estos datos pueden convertirse en una herramienta útil para investigadores y el público en general que estén interesados en el islam digital en Europa, así como para aquellos que se centren principalmente en el estudio del islam o la religión comparada dentro del contexto español o del sur de Europa. Además, el análisis de estos sitios formará parte de un resultado más amplio del proyecto a través de presentaciones y publicaciones.

DigitIslam - UK Activism Collection

Archived since: Apr, 2024

Description:

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This compilation showcases websites of Islamic organisations located in the United Kingdom that actively advocate for the rights of Muslims in both national and international arenas. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the British or Western context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

DigitIslam - UK General Collection

Archived since: Feb, 2024

Description:

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection showcases the principal Muslim organisations in the UK as well as those who are most active online. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the British or Western context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

DigitIslam - UK New Muslims Collection

Archived since: Jul, 2023

Description:

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection showcases websites of organisations and initiatives aimed at “New Muslims” or individuals seeking information on Islam. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the British or Western context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

DigitIslam – Sweden General Collection

Archived since: Jun, 2023

Description:

ENGLISH: This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection focuses mainly on the websites of organisations, mosques, actors, and educational platforms based in Sweden. The material for the Sweden archive was collected and analysed by the United Kingdom team. This initial collection seeks to portray a global yet certainly incomplete picture of Sweden’s Muslim online presence. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Swedish or Scandinavian context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications. SWEDISH (Copilot/ChatGPT translation - official translation coming soon): Denna samling är en del av Digital Islam Across Europe-projektets arkiv. Ett av DigitIslams projektresultat fokuserar på analys av webbplatsdata och samlingar. Målet är att identifiera, katalogisera och analysera muslimska organisationers och aktörers webbplatser (Online Islamic Environments eller OIEs) från olika länder. Denna samling fokuserar främst på webbplatser för organisationer, moskéer, aktörer och utbildningsplattformar baserade i Sverige. Materialet för Sveriges arkiv samlades in och analyserades av det brittiska teamet. Denna inledande samling syftar till att skildra en global, men visst ofullständig bild av Sveriges muslimska närvaro online. Vi kommer att uppdatera denna lista i rätt tid. Vi tror att dessa data kan bli ett användbart verktyg för forskare och allmänheten som är intresserad av digital islam över hela Europa, liksom de som främst fokuserar på studier av islam eller jämförande religion inom det svenska eller skandinaviska sammanhanget. Dessutom kommer analysen av dessa webbplatser att vara en del av ett bredare projektresultat genom presentationer och publikationer.

DigitIslam – UK Gender and Inclusion Collection

Archived since: Jul, 2023

Description:

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection presents websites of Islamic organisations and online platforms focused on Gender and Inclusion in the United Kingdom. Websites in this collection are also set up for different functions. There are informational websites, blogs, webpages providing different types of resources (videos, articles, books, podcasts…) as well as online teaching platforms. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the British or Western context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

DigitIslam – UK Influential Online Figures Collection

Archived since: Jul, 2023

Description:

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. These individuals are influential in different sectors going from religious authority figures (Sunni, Shia, Sufi, or Ahmadiyya Muslims) to activists (defending political, feminist, minority and other causes) passing by famous converts, invested researchers, journalists, writers, artists, counsellors, and bloggers. The websites listed here form part of a wider online space, incorporating social media (beyond the scope of our archive). They act as essential hubs for online activities and sustained records of digital discourse, which forms part of an influential subtext of opinion, discourse and rhetoric across Muslim diversity. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the British or Western context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

DigitIslam – UK Media Collection

Archived since: Jun, 2023

Description:

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection showcases various Muslim media platforms representing different religious branches (Sunni, Shia, Ahmadiyya). These platforms cover a wide range of topics, including current events and more general subjects. Information is delivered through articles, audiovisual content (such as live streams or YouTube videos), podcasts, and apps. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the British or Western context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

DigitIslam – UK Mosques Collection

Archived since: Jul, 2023

Description:

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection showcases websites of some of the mosques in the UK representing different religious branches (Sunni, Shia, Ahmadiyya). We included mosques that have an important online presence as well as those that were mentioned during our quantitative survey or qualitative interviews. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the British or Western context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

DigitIslam – UK Sufism Collection

Archived since: Jul, 2023

Description:

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries. This collection showcases Sufi orders in the UK, as well as other organisations associated with “mystical” forms of Islamic interpretation. This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the British or Western context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

Page 1 of 1 (17 Total Results)